ข้อมูลพื้นฐาน
 
     ข้อมูลทั่วไป
      โรงเรียนสุพรรณภูมิ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๑ ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๑-๑๐๐๕, ๐๘-๑๐๑๑-๕๑๕๑  โทรสาร  ๐-๓๕๕๒-๓๑๒๒   website www. suphanapoom.netสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๙๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการรับบริการนักเรียนบริเวณใกล้เคียงและทั่วไปที่สามารถเดินทางมาเรียนได้โดยสะดวก
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    

     โรงเรียนสุพรรณภูมิเดิมชื่อ โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕    ซึ่งใน ครั้งแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดไชนาวาสเป็นสถานที่เรียน จัดการสอนระดับประถมศึกษา  และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณภูมิ
     พ.ศ.๒๔๘๕  วัดสุวรรณภูมิและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบมุขกลาง ใต้ถุนโปร่งขึ้นที่บริเวณหลังวัดริมถนนพระพันวษาและย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดไชนาวาส มาเรียนที่อาคารนี้ ในสังกัดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

      
      ๑  มกราคม  ๒๔๘๗ ย้ายมาสังกัดในแผนกศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
     พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงอำเภอต่อมาได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์ของจังหวัดฝ่ายประถมขึ้นอยู่กับโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา ๕


     พ.ศ.๒๕๐๔ เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)  เป็นปีแรก
 

    พ.ศ.๒๕๐๖ หนังสือวารสารมิตรครูบริจาคเงินเป็นปีแรก จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท คุณหญิงอัมพร  มีสุข  เป็นผู้จับสลากได้จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ  โดยกรมสามัญศึกษาให้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค ๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารแบบ ๐๐๘ ขนาด ๖ ห้องเรียน   ใช้สถานที่ก่อสร้างภายในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  โดยทำพิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๗ โดยนายอภัย  จันทวิมล  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ใช้ชื่อว่า “อาคารมิตรครู” ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลายมาเรียนสถานที่แห่งนี้

 

     พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยย้ายไปสถานที่ใหม่  ได้มอบที่ดินและอาคารทั้งหมดให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ เป็นอาคารไม้สองชั้นแบบตัวอี  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๔๖  เมตร ขนาด ๑๘  ห้องเรียน อาคารนี้สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๓  ในราคา  ๖,๕๐๐ บาท ในปีนี้ทางโรงเรียนทำการย้ายนักเรียนทั้งหมดจากวัดสุวรรณภูมิมายังสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน

 
    พ.ศ.  ๒๕๑๐ สร้างห้องสมุดขนาดกว้างยาวด้านละ ๑๐.๕  เมตร ค่าก่อสร้าง  ๓๒,๓๘๘ บาท ส่วนหนึ่งได้รับบริจาค จาก นางทับทิม  เลขวัต  และบุตร ( ๑๔,๐๐๐  บาท )  ห้องสมุดนี้ใช้ชื่อ  อาคารทับทิมบรรหารแจ่มใส”  ทำพิธีเปิดพร้อมโรงฝึกงานแบบ  ๓๐๒  เอ  เมื่อ  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๑๑ โดย  นายเกรียงไกร  เอี่ยมสกุล  (  กีรติกร )  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นประธาน
     พ.ศ.๒๕๑๒ จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนตลอดแนว  สูง ๒.๕๐ เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
          
     ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๙  กระทรวงศึกษาธิการสั่งเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิเป็น  “โรงเรียนสุพรรณภูมิ”
     พ.ศ. ๒๕๒๐ ดำเนินการก่อสร้างก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยได้ จดทะเบียนสมาคม เมื่อ  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๑  มี ท.ญ. กัลยา  ศรีบุญมา  เป็นนายกสมาคม  และ
ฯพณฯ  บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสมาคม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้ปกครอง- ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ”
   
    
     ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒  ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน   งบประมาณ จำนวน  ๓,๒๓๒,๐๐๐  บาท
     
     ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ( ศูนย์วิทยบูรณาการ ICT) งบประมาณจำนวน ๒,๕๓๗,๐๐๐  บาท
     
     ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ งบ ๕,๗๗๙,๐๐๐ บาท
     
     พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน