นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
     
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
งานบริหารวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
 
นางอำไพ อุบลวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงบประมาณ