ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
อนุบาล2
88
107
195
อนุบาล3
100
112
212
ประถมศึกษาปีที่ 1
160
149
309
ประถมศึกษาปีที่ 2
165
152
317
ประถมศึกษาปีที่ 3
151
141
292
ประถมศึกษาปีที่ 4
172
142
314
ประถมศึกษาปีที่ 5
164
142
306
ประถมศึกษาปีที่ 6
147
160
307
รวมนักเรียนทั้งหมด
1,147
1,105
2,252