"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง   

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิรับสมัครแม่บ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง
สมัคร ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ โทร 08-1944-5608
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
24 มิ.ย.2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับการตรวจเยี่ยมมาตราการการป้องกันเชื้อโควิด-19ในสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1
 
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้
 
 
 
7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรม เปิดบ้านอนุบาล (Kindergarten Open House) ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินความพร้อม และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
 
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ นำนักกีฬาแข่งขัน สุพรรณิการ์เกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาทุกประเภท โดยมี นาย.สุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ดำเนินการ โดยครูประทวน มาตรวิจิตร และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างสูงมาก ควบคู่กับผลงานด้านวิชาการของนักเรียน เพราะ เรา เน้นทั้งวิชาการ และ กีฬา ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
 
 

การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/ 2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้น้องๆได้เรียนรู้ในช่วงสถาน การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ วรัสโคโรนา2019 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป ิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งม ีชีวิต
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/ teachplan/episode/1492

#การเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาแล ะสถานที่

 
 
 
 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
     
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
 

 

Last update : 30.06.2020