"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้นรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  
  

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

 
     ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
 
    ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมพ.ศ 2565 ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิในครั้งนี้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
  โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอขอบพระคุณ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชืัออาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64)
 
"โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เป็นสถานศึกษาที่สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564"
 
 
"นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3"
 
 
"คณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3"
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนครูนพพล
 
 

 

Last update : 25.06.2022