ครูระดับชั้นอนุบาล2
 
 

นางจำเรียง  วันทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล2/4
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล2

 
 
     
นางวาทินี  โชติทวีวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล2/1

นางสาวน้ำทิพย์  เขียนงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

นางเทียมใจ คำประชม
ครูประจำชั้นอนุบาล2/3

     
นางทิพา ขำเลิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล2/5
 
 
นางสาววรันต์ภรณ์ บุญญสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล2/6