ครูระดับชั้นอนุบาล3
 
 

นางรุงนภา คชายุทธ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/6
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล3

 
 
     
นางสาวกัญญาณัฐ พันธุสถิตย์
ครูประจำชั้นอนุบาล3/1

นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/2

นางสาวสุรนารี ศึกหาญ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/3

     
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครูประจำชั้นอนุบาล3/4

 
 
นางสาวจิราภรณ์ จันทสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล3/5