ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
นางฉวีวรรณ การผลดี
หัวหน้าสายชั้นฯ
ครูประจำชั้น ป.1/2
 
 
     
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางกัณณ์ภาณี นิคมจารุสกุล
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
ครูประจำชั้น ป.1/4
     
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครูประจำชั้น ป.1/5
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวธารารัตน์ ฉิมวัย
ครูประจำชั้น ป.1/7
     
นางสาวเสาวลักษณ์ สัญญาปลื้ม
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
นางจิรวดี ชาติทอง
     
นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์
นางหทัยรัตน์ หลักคำ
นายกฤติน ศรีแก้ว
     
 
นางสาวเมธาวี พันธุ์ศักดิ์