ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
 

นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง
หัวหน้าสายชั้นฯ
ครูประจำชั้น ป.2/5

 
 
     
นางธัญญพัทธ์ ชัยสินเดชาวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางประภาศรี พันธุ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์สกุล
ครูประจำชั้น ป.2/3
     
นางสาวกชรัต คูหามณีโชติ
ครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครูประจำชั้น ป.2/6
นางมนัสนันท์ สร้อยสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.2/7
     
นางสาวอาลิษา ฤทธิเดช
ครูประจำชั้น ป.2/8
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
นางณัฐฐีรา กล่ำแสงใส
     
นางสาวพัชรี สิงห์โต
นายสัมพันธ์ ลือขจร
นายธนกฤต บัวชุม
     
นางสาวผุสดี รอดหิรัญ
นางสาวรัศมี นาหล้า
Mr.Brian James Yoong