ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.3/3
หัวหน้าสายชั้นป .3
 
 
     
นางสาวศุจีภรณ์  สีทองสุก
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวรุจิกาญจน์ ธนาเศรษสุนทร
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
ครูประจำชั้น ป.3/4
     
นางอภิศรา ลมลอย
ครูประจำชั้น ป.3/5
นางอรพรรณ  สุขเรือน
ครูประจำชั้น ป.3/ุ6
นางสาวสุริษา นรินรัตน์
ครูประจำชั้น ป.3/7 ์
     
นางสาวจันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์
ครูประจำชั้น ป.3/8
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
นางบุญเกื้อ ชมพนิชย์
     
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
นางจรรยา ทองสินธุ์
นางภรณ์ชนก  คงสว่าง
     

นางสาวชุติกาญน์ แก้วเกตุ