ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
ครูประจำชั้น ป.4/2
หัวหน้าสายชั้นนป .4
 
 
     
นางสาวนงลักษณ์ แผนสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางญดาภรณ์  นาคโหน
ครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวกัญญ์สิรีญาณ์ ศรีสมบุญ
ครูประจำชั้น ป.4/4
     
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครูประจำชั้น ป.4/5
นางสาวกนกรัตม์ เพ็ชร์พันธุ์
ครูประจำชั้น ป.4/6
นายสาโรช นิลวงศ์
ครูประจำชั้น ป.4/7
     
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครูประจำชั้น ป.4/3
ว่าที่ร้อยตรี สุนันท์  กลิ่นลำดวน
นายทรงฤกษ์ เหมรี
     
นายอำนาจ  โตงาม
นายวันชนะ  วุฒิวัย
นายอนิรุตน์ ภมรพล
     
 
นางสาวรัญญา โรจน์ชาญชัย