ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
นางดลฤดี  เจตนเสน
หัวหน้าสายชั้นป.5
ครูประจำชั้น ป.5/4
 
 
     
นางสาวยลดา  อุบลดี
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
ครูประจำชั้น ป.5/2
นายฐิติพัทธื์ ผิวลออ
ครูประจำชั้น ป.5/3
     
นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ
ครูประจำชั้น ป.5/5
นายสุเมธ  สมาลาวงษ์
ครูประจำชั้น ป.5/6
นางอัจฉรา  โกพัฒน์ตา
ครูประจำชั้น ป.5/7
     
นางกมลรัตน์  พรมสุข
ครูประจำชั้น ป.5/8
นายประทวน  มาตรวิจิตร
นายสนม  เจตนเสน
     
นายlสุรศักดิ์ ภาสุรกาญจน์
นางสาวลักขณา โพธิ์เขียว
นางพรพิมล กิตติพีรเดช
     
 
นายนพพล เทียนดำ