ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
นายเกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
หัวหน้าระดับชั้นป 6
ครูประจำชั้น ป.6/1
 
 
     
นางสาวศรีนวล  คงศิริ
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางประไพ ศรีเพียงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวทิพวรรณ  ขวัญอ่อน
ครูประจำชั้น ป.6/4
     
นางสาววัชิราภรณ์  โตลำมะ
ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวสมฤทัย อรัญวาศรี
ครูประจำชั้น ป.6/6
นางสาวนันทวรรณ ทองทับ
ครูประจำชั้น ป.6/7
     
นางสาวรัชนี ทาเหล็ก
ครูประจำชั้น ป.6/8
นางดวงใจ  อวนมิน
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
     
สิบเอก ชานนท์  การะเวก
นายจักรกฤษณ์ อู่พันธุ์
นางสาวธัญญานุช หงส์รัตน์
     
 
Miss Suwan Kaewkongpan